Dấu hiệu nào phân biệt nhịp nhanh nhĩ cục bộ với nhịp nhanh nhĩ tự động?

2018-06-24 10:26 AM
Hình dạng sóng P trong lúc khởi phát nhịp nhanh giống như trong nhịp nhanh, ngược lại đối với nhịp nhanh do vòng lại thì có sự khác biệt

CÂU HỎI

ECG có thể có dấu hiệu gì để phân biệt nhịp nhanh nhĩ cục bộ với nhịp nhanh nhĩ tự động?

A. Khởi phát bằng các kích thích có chương trình.

B. Chỉ có 1 dạng sóng P.

C. Giai đoạn khởi phát và kết thúc chậm.

D. Tốc độ tưới máu cơ tim chậm.

TRẢ LỜI

Nhịp nhanh nhĩ cục bộ có thể chia làm 2 nhóm theo cơ chế: tăng tính tự động và vòng lại. Nhịp nhanh xoang là nhịp nhanh do tăng tính tự động trong đó lúc khởi phát và kết thúc có hình ảnh lần lượt là warm-up và slow-down. Hình dạng sóng P trong lúc khởi phát nhịp nhanh giống như trong nhịp nhanh, ngược lại đối với nhịp nhanh do vòng lại thì có sự khác biệt. Nhịp nhanh do tăng tính tự động thường không có 1 kích thích nào, trong khi nhịp nhanh do vòng lại thường là  có kích thích trước hoặc có ngoại tâm thu. Receptor adenosine tại vị trí nút xoang và nút nhĩ thất là vị trí thuốc tác động vào làm chậm dẫn truyền và cắt cơn nhịp nhanh liên quan đến các cấu trúc này.

Đáp án: A.