Sợi thần kinh: sự tương quan về trạng thái

2021-09-01 12:43 PM

Một số tế bào thần kinh trong hệ thần kinh trung ương hoạt động liên tục vì ngay cả trạng thái kích thích bình thường cũng trên ngưỡng cho phép.

Nếu mức độ kích thích thần kinh lớn hơn mức độ ức chế, người ta nói tế bào đó ở “trạng thái kích thích”, ngược lại nếu mức độ ức chế lớn hơn, người ta nói tế bào đó ở “trạng thái ức chế”.

Đặc điểm đáp ứng của các loại tế bào thần kinh

Hình. Đặc điểm đáp ứng của các loại tế bào thần kinh với các mức độ khác nhau của trạng thái kích thích.

Khi trạng thái kích thích của tế bào thần kinh tăng lên trên ngưỡng kích thích, các tế bào thần kinh sẽ lặp lại fire miễn là trạng thái kích thích vẫn còn ở mức độ đó. Phản ứng của ba loại tế bào thần kinh với 3 mức của trạng thái kích thích khác nhau.

Lưu ý rằng nơron thứ 1 có ngưỡng kích thích thấp, trong khi nơron thứ 3 có ngưỡng kích thích cao. Cũng chú ý rằng nơron 2 có tần số tối đa của dòng chảy thấp nhất, còn nơ ron 3 có tần số tối đa chảy cao nhất.

Một số tế bào thần kinh trong hệ thần kinh trung ương hoạt động liên tục vì ngay cả trạng thái kích thích bình thường cũng trên ngưỡng cho phép. Tần suất kích thích của chúng thường có thể được tăng lên nhiều hơn bằng cách tiếp tục tăng trạng thái kích thích của chúng. Tần số có thể được giảm, hoặc thậm chí có thể ngừng, bằng cách đặt một trạng thái ức chế lên tế bào thần kinh. Do đó, các tế bào thần kinh khác nhau phản ứng khác nhau, có các ngưỡng kích thích khác nhau và có tần số phóng điện tối đa khác nhau. Với một chút trí tưởng tượng, người ta có thể dễ dàng hiểu được tầm quan trọng của việc có các tế bào thần kinh khác nhau với nhiều loại đặc điểm phản ứng này để thực hiện các chức năng khác nhau của hệ thần kinh.