Dược động học (Pharmacokinetics)

2011-07-04 12:04 PM
Dược động học, nghiên cứu các quá trình chuyển vận của thuốc, từ lúc được hấp thu vào cơ thể, cho đến khi bị thải trừ hoàn toàn.

Dược động học (Pharmacokinetics) nghiên cứu các quá trình chuyển vận của thuốc từ lúc được hấp thu vào cơ thể cho đến khi bị thải trừ hoàn toàn. Các quá trình đó là:

Sự hấp thu (Absorption)

Sự phân phối (Distribution)

Sự chuyển hóa (Metabolism)

Sự thải trừ (Excretion)

Để thực hiện được những quá trình này, thuốc phải vượt qua các màng tế bào. Vì thế trước khi nghiên cứu 4 quá trình này, cần nhắc lại các cơ chế vận chuyển thuốc qua màng sinh học và các đặc tính lý hóa của thuốc và màng sinh học có ảnh hưởng đến các quá trình vận chuyển đó.