Đố khí ca: tướng mệnh đàn bà

2017-10-14 03:14 PM

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy.

Bài ca sau đây trích từ sách Thần tướng Thủy kinh. Đố khí là tâm địa của những người đàn bà ưa ganh ghét đố kỵ.

Diện hắc tâm nan suyền

Đầu oa hạnh bất kham

Dữ nhân nhất diện tiếu

Độc tại phúc trung hà

nghĩa là:

Đàn bà mặt đen tâm địa bất trắc, trán có sóng tóc, tính hạnh bất kham, cười vớ người thật đấy nhưng trong bụng rất độc.

Ưng thị tính lang cố

Dương thực dữ tước hành

Ngữ ngôn tất động thiệt

Đố kị bất kiêu sinh

nghĩa là:

Đàn bà nhìn sắc như chim ưng, thỉnh thoảng hay ngoái lại đằng sau. Ăn như con dê ăn, ăn vội ăn vàng, đi dướn dướn như sẻ nhảy. Khi nói lưỡi khua loạn cả lên là người lúc nào cũng đố kị.

Nữ diện nhục hoành thanh

Trầm ngâm bất tác thanh

Dã như hàm đố kị

Ưng bất thuận nhân tình

nghĩa là

Mặt đàn bà thịt xương ngang ngạnh, xanh ngắt như tầu lá, lầm lì không nói thì ganh ghét, tị nạnh phi thường, chẳng ở với ai an lành.

Hành tọa như tư sự

Đê đầu hoặc điểm đầu

Thanh tiêu tà nhãn thị

Khám trước nặc thương bi

nghĩa là:

Đàn bà lúc đứng, lúc ngồi bao giờ cũng có vẻ tư lự điều gì, tiếng nói khô khan, mắt thường tà thị, ai hỏi đến thì che che dấu dấu, đó là loại ưa ganh ghét

Dẫn tí như sà tẩu

Đê đầu tác nữ thanh

Bất duy đa trá ngụy

Nhưng thị một nhân tình

nghĩa là:

 Đàn bà thường có cử chỉ lúc đưa tay uốn éo như con rắn, cúi đầu nói nhỏ là tướng gian sảo và bất cố nhân tình.