Tiêu chuẩn mục kết quả tối thiểu siêu âm tim

2012-07-06 10:18 AM

Những hình ảnh và các phép đo thêm được quyết định bởi lý do cho sự yêu cầu hoặc để nghiên cứu ban đầu và được thảo luận trong mỗi mặt cắt

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Báo cáo ý nghĩa hình ảnh và đo lường là cần thiết cho mỗi lần siêu âm, để:

Giảm thiểu nguy cơ bất thường bị thiếu.

Giúp giảm thiểu sai số giữa các nhà siêu âm trước và kế tiếp.

Cung cấp một công cụ để kiểm soát chất lượng.

Những hình ảnh và các phép đo thêm được quyết định bởi lý do cho sự yêu cầu hoặc để nghiên cứu ban đầu và được thảo luận trong mỗi mặt cắt.

Các mẫu dưới đây là cần thiết trước khi một nghiên cứu có thể được báo cáo

Lưu ý rằng một sự đồng thuận phổ quát không tồn tại cho các mục dấu hoa thị.

Các tiêu chuẩn tối thiểu dành cho nghiên cứu người lớn với siêu âm qua thành ngực:

Siêu âm 2D

Cạnh ức trục dài.

Cạnh ức trục dài sửa đổi để hiển thị thất phải và đường ra thất phải.

Cạnh ức trục ngắn theo các mức sau đây:

Bờ tự do van hai lá.

Cơ nhú.

Từ mỏn tim (đỉnh):

4 buồng.

5 buồng.

2 buồng.

Trục dài.

Dưới sườn để hiển thị RV, vách ngăn tâm nhĩ, và IVC.

Trên hõm ức.

2D hoặc TM

Kích thước thất trái (LV) từ cạnh ức trục dài hoặc trục ngắn:

Độ dày vách liên thất ở cuối tâm trương.

Kích thước LV cuối tâm trương.

Độ dày thành sau thất trái ở cuối tâm trương.

Kích thước LV cuối tâm thu.

Kích thước gốc động mạch chủ.

Đường kính trước sau nhĩ trái (LA).

Doppler mầu

Đối với van động mạch phổi trong ít nhất hình ảnh.

Đối với tất cả các van khác trong ít nhất hai hình ảnh.

Vách liên nhĩ trong một mặt phẳng.

Cung động mạch chủ ở mặt cắt trên hõm ức.

Doppler xung và liên tục

Doppler ở vị trí bờ tự do van hai lá trong 4 buồng từ đỉnh. Đo đỉnh cao vận tốc E và A và thời gian giảm tốc E.

Doppler xung tại đường ra LV. Đo tích phân vận tốc tâm thu.

Doppler liên tục qua van động mạch chủ ở 5 buồng từ mỏm xem. Lưu ý đỉnh cao vận tốc.

Doppler liên tục qua van ba lá nếu ba lá hở sẽ nhìn thấy trên siêu âm Doppler màu. Lưu ý vận tốc đỉnh.

Doppler xung và liên tục trong động mạch phổi.

Doppler xung mô tại vòng van hai lá.