Các chữ viết tắt trong siêu âm tim

2012-07-06 08:25 AM

Ao aorta, ARVD arrhythmogenic right ventricular dysplasia, ASD atrial septal defect, AV atrioventricular, AVS atrioventricular septal defect, BSA body surface area, ECG electrocardiogram, EOA effective orifice area, dP/dt rate of developing pressure.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Ao       aorta

ARVD arrhythmogenic right ventricular dysplasia

ASD    atrial septal defect

AV       atrioventricular

AVSD atrioventricular septal defect

BSA    body surface area

ECG   electrocardiogram

EOA    effective orifice area

dP/dt   rate of developing pressure

IVC     inferior vena cava

IVS      interventricular septal thickness

LA       left atrium/atrial

LBBB  left bundle branch block

LV       left ventricle/ventricular

LVDD LV diastolic dimension

LVSD LV systolic dimension

PA       pulmonary artery

PDA    persistent ductus arteriosus

PFO    patent foramen ovale

PV       pulmonary vein

PW      posterior wall thickness

RA      right atrium

RV      right ventricle/ventricular

RWT   regional wall thickness

SVC    superior vena cava

TIA      transient ischaemic attack

TOE    transoesophageal echocardiography

TTE     transthoracic echocardiography

Vmax  peak velocity

VSD    ventricular septal defect

VTI1    subaortic velocity time integral

VTI2    transaortic velocity time integral

Bài viết cùng chuyên mục

Chức năng tâm thu thất trái khi trả lời kết quả siêu âm tim

Phân suất co rút mô tả chức năng tâm thu cơ bản của tim. Trong trường hợp không có các bất thường vận động vùng thành tim, điều này có thể đại diện chức năng toàn bộ LV.

Cách thức trả lời kết quả siêu âm tim

Báo cáo kết quả siêu âm tim phải bao gồm Doppler và M-mode hoặc số đo trên 2D, mô tả hình ảnh quan sát và một kết luận ngắn.

Tiêu chuẩn mục kết quả tối thiểu siêu âm tim

Những hình ảnh và các phép đo thêm được quyết định bởi lý do cho sự yêu cầu hoặc để nghiên cứu ban đầu và được thảo luận trong mỗi mặt cắt.