Phân loại virus trong vi sinh y học

2017-07-10 02:08 PM

Theo sự phân loại hiện nay, các virus của người và động vật có xương sống được chia thành 22 họ khác nhau: 8 họ virus chứa ADN và 14 họ virus chứa ARN.

Nhận định chung

Có nhiều cách để phân loại virus. Hiện nay việc phân loại virus dựa theo những tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

Loại axit nucleic (ADN hoặc  ARN) và cấu trúc của chúng (số sợi).

Đối xứng của capsid.

Có hoặc không có vỏ ngoài (envelope).

Cấu trúc gen  virus.

Đường kính và số lượng capsomer của virus.

Các enzyme.

Nhạy cảm với ether.

Tính kháng nguyên.

Triệu chứng học.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên để chia virus ra thành các họ (...viridae), giống (...virus), loài và type virus.

Theo sự phân loại hiện nay, các virus của người và động vật có xương sống được chia thành 22 họ khác nhau: 8 họ virus chứa ADN và 14 họ virus chứa ARN.

Các họ virus chứa ADN gồm có

Parvoviridae.

Iridoviridae.

Polyomaviridae.

Poxviridae.

Papillomaviridae.

Hepadnaviridae.

Adenoviridae.

Herpesviridae.         

Các họ virus chứa ARN gồm có

Reoviridae.

Paramyxoviridae.

Picornaviridae.

Rhabdoviridae.

Astroviridae.

Filoviridae.

Caliciviridae.

Arenaviridae.

Togaviridae.

Coronaviridae.

Flaviviridae.

Bunyaviridae.

Orthomyxoviridae.

Retroviridae.