Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án do tổ chức y tế thế giới tài trợ

2014-09-20 07:52 PM
Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án do tổ chức y tế thế giới tài trợ Số: 1073/QĐ-TTg.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3732/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục “Dự án hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2014-2015” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế.

Chủ Dự án: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

2. Mục tiêu dài hạn: Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện Chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Một số kết quả chính của Dự án:

- Xây dựng, cập nhật, triển khai và giám sát các chiến lược, các quy tắc và tiêu chuẩn mới nhất, hướng dẫn quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật về phòng, chống các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm.

- Xây dựng, cập nhật các chính sách, tiêu chuẩn, tiêu chí về chăm sóc sức khỏe nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh (chú trọng các đối tượng bà mẹ, trẻ em, trẻ em vị thành niên, người cao tuổi...).

- Xây dựng, cập nhật các chiến lược, chính sách, kế hoạch, công cụ để tăng cường kiện toàn hệ thống y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, thí điểm y tế điện tử.

- Xây dựng, triển khai khung pháp lý, chiến lược ngành y tế, phối hợp liên ngành nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó dịch bệnh và các bệnh mới nổi.

4. Thời gian tối đa thực hiện Dự án: Ngày 31 tháng 12 năm 2015

5. Hạn mức vốn của Dự án:

a) Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 18.503.125 USD (vốn đã được đảm bảo là 10.713.577 USD, vốn cần huy động thêm là 7.789.548 USD):

b) Vốn đối ứng: 4,8 tỷ đồng

6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách.

- Vốn đối ứng do cơ quan chủ quản bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng WHO tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành đồng thời tiếp tục vận động nguồn tài trợ ODA còn thiếu để bảo đảm hiệu quả cao nhất của Dự án.

Điều 3. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ làm việc với WHO để hoàn thiện cơ chế làm việc, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và WHO.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.