Mục lục các thuốc theo vần Q

2011-12-03 07:41 PM

Qinghaosu - xem Artemisinin, Quamatel - xem Famotidin, Quelicin - xem Suxamethonium, Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic, Querto - xem Carvedilol, Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Qinghaosu - xem Artemisinin,

Quamatel - xem Famotidin,

Quelicin - xem Suxamethonium,

Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic,

Querto - xem Carvedilol,

Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin,

Quiess - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

Quimotrase - xem Chymotrypsin,

Quinamm - xem Quinin,

Quinate - xem Quinin,

Quindan - xem Quinin,

Quinin,

Quinin dihydrochloride - xem Quinin,

Quinin sulfat - xem Quinin,

Quinine - xem Quinin,

Quinoctal - xem Quinin,

Quinoforme - xem Quinin,

Quinolox - xem Norfloxacin,

Quinoserum - xem Quinin,

Quinsan Quinsul - xem Quinin,

Quintor - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 250 - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 500 - xem Ciprofloxacin,

Quitaxon - xem Doxepin,

QYS - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

Các danh mục

Thuốc gốc và biệt dược theo vần A

Thuốc gốc và biệt dược theo vần B

Thuốc gốc và biệt dược theo vần C

Thuốc gốc và biệt dược theo vần D

Thuốc gốc và biệt dược theo vần E

Thuốc gốc và biệt dược theo vần F

Thuốc gốc và biệt dược theo vần G

Thuốc gốc và biệt dược theo vần H

Thuốc gốc và biệt dược theo vần I, J

Thuốc gốc và biệt dược theo vần K

Thuốc gốc và biệt dược theo vần L

Thuốc gốc và biệt dược theo vần M

Thuốc gốc và biệt dược theo vần N

Thuốc gốc và biệt dược theo vần O

Thuốc gốc và biệt dược theo vần P

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Q

Thuốc gốc và biệt dược theo vần R

Thuốc gốc và biệt dược theo vần S

Thuốc gốc và biệt dược theo vần T

Thuốc gốc và biệt dược theo vần U

Thuốc gốc và biệt dược theo vần V

Thuốc gốc và biệt dược theo vần W

Thuốc gốc và biệt dược theo vần X

Thuốc gốc và biệt dược theo vần Z

Một số vấn đề dược lý học

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần A

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần B

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần C

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần D

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần F

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần G

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần H

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần K

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần L

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần M

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần N

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần O

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần P

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần R

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần S

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần T

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần V

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần X

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Y

Thông tin khuyến cáo về thuốc vần Z