Những câu thơ câu phú về tướng khắc phu, tướng mệnh đàn bà

02/10/2017 14:15
Xem tướng muốn cho tinh tường không bỏ sót thì phải thuộc kỹ những câu thơ nhất là phú của tiền nhân đã vần điệu hóa các định lý tướng cách

Xem tướng muốn cho tinh tường không bỏ sót thì phải thuộc kỹ những câu thơ nhất là phú của tiền nhân đã vần điệu hóa các định lý tướng cách để người học dễ nhớ:

Phu nhân tu yêu phụ nhân hình

Hành bất ly hình xuất bản tình

Tuyệt khước bản hình đới nam tướng

Tuy giao khắc hại chủ định linh

(Đàn bà phải có hình dáng đàn bà

Đi đứng tâm tínhkhông được trái bản hình

Nếu đàn bà mang tướng nam nhân

Tất khắc hại chồng con và đời cơ cực).

Phụ nhân nhãn hạ nhục thường khô

Bất sát tam phu sát nhị phu

(Đàn bà khoảng dưới mắt da thịt khô sác ra

Thì chẳng ăn thịt ba chồng cũng ăn thịt hai)

Nhược thị diện trường ngách hựu trường

Hình phu khắc tử quyết nam đương

(Nếu mặt dài, trán cũng dài

Chuyện hình phu khắc tử khó trành khỏi)

Nhãn hạ hành văn chủ khắc phu

Nhân trung hành lý tất vi nô

Sơn căn hắc tử nhân cô độc

Giá dữ nhi phu hữu nhược vô

(Dưới mắt có vệt chạy ngang là khắc phu

Nơi nhân trung có vệt chạy ngang tướng hạ tiện

Sơn căn có nốt ruồi thì cô độc

Có chồng con mà cũng như không)

Tị tử xích văn xâm tử khí

Hình phu vị liễu hựu hình nhi

(Mũi thấy nhiều tia máu tụ lại làm sắc mũi đỏ tía

Vừa hại chồng chưa hết lại khắc con)

Ngách hữu toàn mao đa phương hại

Mi đầu bát tự lưỡng phân ly

(Trán có lông măng mọc xoáy nước, chồng con khó bền

Mi đầu chúc vào nhau như chữ bát, vợ chồng chia lìa)

Nhãn trường nhất tự bộ khuynh tà

Vô sự ưu dung khẩn suyết ta

Kim nhật bàn hoàn như mộng lý

Tha niên giá tại biệt nhân gia

(Mắt dài chạy ngang như chữ nhất, đi đứng lệch lẹo

Không có chuyện gì mà mặt cứ buồn so

Cái gì hôm nay nên coi như giấc mộng

Ngày mai sẽ đi lấy chồng khác)

Nhũ tiểu thể phì, hình khắc bất liễu

(Vú nhỏ, người mập là tướng khắc phu)

Thân hàn nhãn đại, khấp thế vô kỳ

(Người gầy khẳng khiu mà mắt thật to là tướng khóc chồng)

Nữ nhân nhĩ phản chủ hình phu

(Tai loan, quách nhô ra khỏi thành tai là khắc phu)

Nữ nhân nhãn ác giá tức hình phu

(Đàn bà mắ dữ tợn, lấy chồng là khắc)

Nữ nhân ngách cao, tam gia bất lao

Đầu hoành, văn lý, tam gia bất dĩ

Nữ tử nghịch mi, tam gia bất dĩ

(Đàn bá trán quá cao, lấy ba lần chồng chưa mệt

Trên đầu có nhiều vết (văn) ngang, lấy ba chồng chưa hết

Đàn bà lông mày mọc ngược, lấy ba chồng chưa đủ)

Hùng thanh cách đới nam chi diện

Thử bối hùng hào sát trượng phu

(Tiếng đục như tiếng đàn ông, mặt đanh như nam tử

Là loại đàn bà nổi danh sát phu)

Nhãn hạ lạ văn hoàn túc trái

Lưỡng đô hình phu tam độ hôn

(Dưới con mắt có vết ngang dọc như lưới, hãy trả nợ kiếp trước

Hai lần hại chồng hoặc ba lần sát vợ)