Cái tai của nữ nhân, tướng mệnh đàn bà

2017-10-12 06:13 PM
Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng

Trong các bộ vị trên mặt chỉ duy có tướng tai là không phân biệt nam nữ. Tai tốt với đàn ông thế nào thì cũng tốt với đàn bà như vậy.

Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng, cho nên con người về già là tai lãng do thận hư gây nên.

Thông tuệ hay không nhờ ở tướng tai.

Sự nghiệp bền vững hay không nhờ ở tướng tai.

Chồng con đàng hoàng hay không nhờ ở tướng tai.

Tai mà xấu, các bộ vị khác tốt, cái tốt giãm đi một nữa hoặc giãm về phúc khí hoặc giãm về lộc.

Tai có 4 phần chính yếu:

- Thành là vành bên ngoài.

- Quách là vành bên trong.

- Thùy châu là dái tai.

- Mệnh môn là lỗ tai.

Tai tốt tướng cần phải thàn quách phân minh, dầy dặn, màu sắc sáng đẹp, lỗ tai lớn có thùy châu.

Sách Đại Thanh Thần Giám viết:

- Điếm nhục thùy châu hồng nhuận tài lộc hanh thông (Ép sát vào đầu, tai dầy dặn có thịt là hồng hồng sáng rỡ thì tài lộc hanh thông).

- Bạch ư diện viên như kỳ tử danh chấn (Tai trắng hơn mặt, tròn như quân cờ nổi tiếng).

- Luân quách đào hoa tinh tối linh lung (Vành ngoài vành trong đỏ ang lên như hoa đào là loại đa tình).

- Đối diện bất kiến nhĩ đinh thị đố quí tử (Đứng trước mặt mà không trông thấy tai, đó là con người phú quí sang trọng).

- Hậu đại thùy kiên cực quí, quá bát thập phương chung (Vừa dầy vừa lớn, rất quí lại sống lâu ngoài tám mươi).

Sách Thần Dị phú  viết:

- Nhĩ bạc như chỉ chủ bần khổ (Tai mỏng như giấy nghèo khổ).

- Hốt luân thương hồng sắc như hỏa viêm thất nhật nội phòng khau thiệt phá tài (Bỗng dưng tai đỏ như hơ lửa, trong vòng bảy ngày hãy đề phòng họa khau thiệt, hao tài).

- Nhĩ xích nhĩ hắc bần hàn (tai đỏ như lửa hoặc tai đen thui đều bần hàn).