Ung thư tinh hoàn: câu hỏi y học

19/01/2018 14:54
Những chất chỉ điểm khối u tồn tại một thời gian sau khi phẫu thuật; nếu trước khi phẫu thuật, lượng các chất chỉ điểm cao, 30 ngày hoặc muộn hơn sau khi phẫu thuật

CÂU HỎI

Phát biểu nào sau đây miêu tả mối liên hệ giữa ung thư tinh hoàn và các chất chỉ điểm trong máu?

A. Ung thư tinh hoàn seminom sản xuất ra AFP hoặc β-hCG ở hơn 90% các trường hợp.

B. Có hơn 40% các khối u tế bào mầm không seminoma không tạo ra các chất chỉ điểm tế bào.

C. Cả β-hCG và AFP nên được định lượng để đánh giá sự tiến triển của khối u.

D. Định lượng các marker khối u một ngày sau phẫu thuật được áp dụng trong quyết định cất bỏ toàn bộ khối u.

E. Vai trò của β-hCG bị hạn chế do nó có cấu tạo giống như hormon tạo hoàng thể LH.

TRẢ LỜI

90% những bệnh nhân u tề bào mầm sản xuất ra AFP hoặc β-hCG; đối lập lại, những bệnh nhân u seminal tinh hoàn thường không sản xuất. Những chất chỉ điểm khối u tồn tại một thời gian sau khi phẫu thuật; nếu trước khi phẫu thuật, lượng các chất chỉ điểm cao, 30 ngày hoặc muộn hơn sau khi phẫu thuật có thể cần phải làm lại để khẳng định hiệu quả sau phẫu thuật.

Thời gian bán hủy của AFP và β-hCG tương ứng là 6 ngày và 1 ngày. Sau khi điều trị, hai chất này có thể giảm không tương đương nhau, gợi ý rằng những chất này được tổng hợp từ những tế bào không đồng nhất trong khối u; vì vậy cả hai chất này nên được theo dõi. Β-hCG giống như LH ngoại trừ tiểu đơn vị beta của nó.

Đáp án: C.