Thúc đẩy sự tiến triển của HIV: câu hỏi y học

20/02/2018 09:45
Tình trạng virus kháng thuốc có liên quan đến đáp ứng điều trị hơn là tốc độ tiến triển của bệnh trong trường hợp không điều trị. Nhiễm CMV xác đinh qua huyết thanh là một chỉ điểm bệnh do CMV

CÂU HỎI

Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến triển của HIV từ khi phơi nhiễm đến khi đến giai đoạn AIDS?

A. Tuổi.

B. Số lượng tế bào lympho CD4+ lymphocyte mỗi 6 tháng sau khi phơi nhiễm.

C. Cytomegalovirus (CMV) IgG.

D. Nhiễm chủng HIV kháng thuốc.

E. Tải lượng virus HIV mỗi sau tháng sau khi phơi nhiễm.

TRẢ LỜI

Tốc độ tiến triển từ lúc mới nhiễm HIV sang giai đoạn AIDS phụ thuộc và nhiều yếu tố, nhưng lượng virus thời điểm, đo khoảng từ 2-6 tháng sau nhiễm cấp, là yếu tố tiên đoán giá trị nhất. Hầu hết người nhiễm có thời gian sống trung bình là 10 năm, nhưng sẽ tiến triển nhanh hơn với tải lượng virus cao, virus có thể phát triển sang giai đoạn AIDS trong hơn 5 năm trong khi đó một số tình trạng không tiến triển lâu dài với lượng virus thấp có thể không gây triệu chứng gì ở người nhiễm HIV trong nhiều thập kỷ. Số lượng tế bào lympho CD4+ là thước đo đánh giá khả năng người đó chuyển sang giai đoạn AIDS hơn là đo tốc độ tiến triển của bệnh: nó có xu hướng gần với bình thường tương ứng với tải lượng virus. Tình trạng virus kháng thuốc có liên quan đến đáp ứng điều trị hơn là tốc độ tiến triển của bệnh trong trường hợp không điều trị. Nhiễm CMV xác đinh qua huyết thanh là một chỉ điểm bệnh do CMV ở một người đạt đến ngưỡng CD4+ lymphocyte < 50/µL.

Đáp án: E.