Sử dụng vitamin: câu hỏi y học

18/01/2018 14:47
Ước lượng nhu cầu trung bình là tổng lượng chất dinh dưỡng ước lượng tương ứng với một nửa nhóm người đặc hiệu về tuổi và giới, Nó không hữu dụng trên lâm sàng

CÂU HỎI

Nghiên cứu mới đã được công bố cho thấy lợi ích của 25mg/ngày của vitamin X. Khuyến cáo ước lượng nhu cầu trung bình của vitamin X là 10mg/ngày, 2 độ lệch chuẩn dưới tổng số được công bố trong nghiên cứu này.

Giới hạn trên cho phép của vitamin X chưa biết. Bệnh nhân của bạn muốn biết liệu có an toàn khi dùng vitamin X với liều 25mg/ngày. Câu trả lời nào dưới đây thích hợp nhất:

A. Trên ước lượng nhu cầu trung bình 2 độ lệch chuẩn được định nghĩa là giới hạn trên cho phép.

B. 25mg/ngày là liều quá nhiều với vitamin X

C. 25mg/ngày được thống kê là khoảng an toàn của ước lượng nhu cầu trung bình.

D. Nghiên cứu không được thiết kế để ước lượng an toàn vì vậy không ảnh hưởng đến thực hành.

TRẢ LỜI

Ước lượng nhu cầu trung bình (EAR) là tổng lượng chất dinh dưỡng ước lượng tương ứng với một nửa nhóm người đặc hiệu về tuổi và giới. Nó không hữu dụng trên lâm sàng để ước lượng dinh dưỡng đầy đủ vì nó là nhu cầu trung bình cho 1 nhóm. 50% cá thể trong nhóm ở dưới nhu cầu này, và 50% có nhu cầu cao nhơn nhu cầu này. 1 người nhận nhu cầu ước lượng trung bình của vitamin sẽ có 50% nguy cơ nhập thiếu. Khẩu phần ăn được đề nghị ( RDA) được định nghĩa dựa trên thống kê khi trên EAR 2 độ lệch chuẩn để đảm bảo rằng nhu cầu cho hầu hết cá thể được đáp ứng. Trên ca này đã sử dựng liều trên EAR 2 độ lêch chuẩn, đó là RDA. Dữ liệu từ giới hạn cho phép trên thường không tương xứng để thiết lập giá trị cho giới hạn trên cho phép. Việc không đưa ra được giới hạn trên cho phép không hàm ý rằng nguy cơ không tồn tại.

Đáp án: C