Chọn phác đồ chuẩn để điều trị lao phổi: câu hỏi y học

20/02/2018 09:46
Ethambutol được dùng như thuốc thứ 4 để kiểm soát tình trạng kháng thuốc với 1 trong những tác nhân nêu trên. Giai đoạn duy trì bao gồm rifampin and isoniazid

CÂU HỎI

Phác đồ chuẩn để điều trị lao phổi có test acid nhanh trực khuẩn (AFB) dương tính là.

A. isoniazid.

B. isoniazid, rifampin.

C. isoniazid, moxifloxacin, pyrazinamide, ethambutol.

D. isoniazid, rifampin, pyrazinamide, ethambutol.

E. rifampin, moxifloxacin, pyrazinamide, ethambutol.

TRẢ LỜI

Các thuốc dùng để điều trị lao được phân làm hai nhóm ưu tiên 1 và ưu tiên 2. Nhóm ưu tiên 1, được chứng minh hiệu quả và cần thiết để điều trị ngắn hạn bao gồm isoniazid, rifampin, ethambutol, và pyrazinamide. Nhóm bổ sung ưu tiên 1 với hiệu quả cao và độc tính chấp nhận được, bao gồm rifabutin, rifapentine, và streptomycin. Nhóm thuốc ưu tiên 2, vốn ít hiệu quả lâm sàng hay có độc tính cao hơn bao gồm para-aminosalicylic acid, ethionamide, cycloserine, amikacin, và capreomycin. Nhóm fluoroquinolone,  levofloxacin và moxifloxacin, có hiệu quả chống lại M. tuberculosis nhưng chưa được coi là nhóm ưu tiên 1. Trong khi không được chấp nhận được chấp nhân điều trị M. tuberculosis ở Hoa Kỳ, các thử nghiệm hứa hẹn đang được tiến hành. Một số chuyên gia xem xét moxifloxacin là liệu pháp bổ sung cho nhóm ưu tiên 1. Nó cần ít nhất 3 thuốc tác dụng trong 2 tháng tấn công để điều trị lao. Ethambutol được dùng như thuốc thứ 4 để kiểm soát tình trạng kháng thuốc với 1 trong những tác nhân nêu trên. Giai đoạn duy trì bao gồm rifampin and isoniazid, kéo dài trong 4-7 tháng, tùy theo vị trí nhiễm cũng như kết quả cấy đàm sau 2 tháng điều trị.

Đáp án: D.