Kéo dài thời gian aPTT: câu hỏi y học

13/02/2018 15:31
aPTT bao hàm các yếu tố của con đường đông máu nội sinh. Thời gian aPTT kéo dài cho thấy thiếu hụt một, hoặc nhiều yếu tố trong các yếu tố VIII, IX, XI, XII

CÂU HỎI

Tất cả các nguyên nhân sau gây ra kéo dài thời gian aPTT mà không đúng với hỗn hợp trộn huyết tương tỷ lệ 1:1 trừ?

A. Lupus kháng đông.

B. Ức chế yếu tố VIII.

C. Heparin.

D. Ức chế yếu tố VII.

E. Ức chế yếu tố IX.

TRẢ LỜI

aPTT bao hàm các yếu tố của con đường đông máu nội sinh. Thời gian aPTT kéo dài cho thấy thiếu hụt một, hoặc nhiều yếu tố trong các yếu tố sau (yếu tố VIII, IX, XI, XII) hoặc ức chế hoạt động của các yếu tố trên hoặc các thành phần của xét nghiệm aPTT (Phospholipid). Điều này có thể được đặc trưng hơn nữa nhờ ″nghiên cứu trộn”, ở những bệnh nhân được trộn huyết tương với huyết tương hỗn hợp. Thay đổi aPTT phản ánh sự thiếu hụt của yếu tố mà được thay thế bởi huyết tương hỗn hợp. Không thay đổi aPTT khi tiến hành xét nghiệm này chứng tỏ sự có mặt của một chất ức chế các yếu tố  trên hoặc ức chế phospholipid. Những nguyên nhân thông thường làm không thay đổi aPTT trong xét nghiệm này là sự có mặt của heparin, những yếu tố ức chế (thường gặp nhát là ức chế yếu tố VIII), và sự có mặt của kháng thể kháng phospholipid. Yếu tố VII tham gia vào con đường đông máu ngoại sinh. Những yếu tố ức chế yếu tố VII sẽ làm PT kéo dài.

Đáp án: D.