High Ball

31/01/2015 17:06
Đổ đá viên đầy nửa cốc vại sôđa, đổ rượu whisky vào và trên cùng là nước sôđa hoặc rượu gừng, trang trí bằng miếng vỏ chanh cắt xoắn.

Nguyên liệu

Đá viên.

45 ml rượu whisky.

Nước sôđa hoặc rượu gừng.

1 miếng vỏ chanh cắt xoắn để trang trí.

Thực hiện

Đổ đá viên đầy nửa cốc vại sôđa, đổ rượu whisky vào và trên cùng là nước sôđa hoặc rượu gừng, trang trí bằng miếng vỏ chanh cắt xoắn.