Hawaii Cocktail

31/01/2015 17:05
Lắc đều với đá, dùng ly cocktail. trang trí với 1 miếng dứa.

Vật liệu

1/2 oz gin.

1 oz pineapple juice.

1 dash orange bitters.

1 egg white.

Cách pha

Lắc đều với đá, dùng ly cocktail. trang trí với 1 miếng dứa.