Havery Wallbangerr

31/01/2015 17:04
Đổ đá bào vào nửa cốc thuỷ tinh cao, đổ tiếp vốt-ka và Galliano rồi đổ nước cam vắt lên trên cùng. Trang trí cốc với que cắm và vỏ cam cắt xoắn.

Nguyên liệu

Đá bào.

30 ml rượu vốt-ka.

30 ml rượu Galliano.

1 cốc nước cam vắt nguyên chất.

1 miếng vỏ cam cắt xoắn để trang trí.

Thực hiện

Đổ đá bào vào nửa cốc thuỷ tinh cao, đổ tiếp vốt-ka và Galliano rồi đổ nước cam vắt lên trên cùng. Trang trí cốc với que cắm và vỏ cam cắt xoắn.