Bước 6. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn

Ngày: 19/08/2012 - 17:57

By member of dieutri.vn

Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn trong siêu âm tim bẩm sinh.Bước 6. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn.

1, tâm nhĩ phải (RA) tâm nhĩ trái(LA), vách ngăn tâm nhĩ, van động mạch chủ, van ba lá (TV), đường ra tâm thất phải (RV), và van động mạch phổi (PV).

2, cắt ngang điểm của van hai lá (MV) và RV.

3, mô tả LV cột cơ nhú và đỉnh RV.