Bước 5. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục dài

19/08/2012 17:42
Mặt cắt quét cạnh ức trái trục dài trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 5. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục dài.

1, Thấy tâm nhĩ phải (RA), van ba lá, và tâm thất phải (RV). Xoang vành có thể thấy vào RA .

2, tâm nhĩ trái (LA), tâm thất trái (LV), van hai lá và động mạch chủ (Ao), RV, và Ao lên, xoang vành.

3, đường ra RV, van động mạch phổi và động mạch phổi chính (PA).