Giãn buồng thất với độ tương phản thất trái siêu âm tim

Ngày: 2013-7-8

By member of dieutri.vn

Kỹ thuật xem giãn buồng thất với độ tương phản thất trái siêu âm tim!

Siêu âm tim cản âm cho thấy dạng thất trái mờ (chất perfluorocarbon-based) được ghi lại ở bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn và dày bất thường của các bức thành đỉnh và bên. Sau khi tiêm cản âm, lưu ý các khu vực tương phản đầy trong thành tâm thất trái dày, đại diện đặc trưng của giãn buồng thất.