Quy chế công tác nghiên cứu khoa học công nghệ


Ngày: 24 - 9 - 2012

Hội đồng khoa học kỹ thuật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ hàng quý, họp bất thường do giám đốc bệnh viện yêu cầu.

Quy định chung

Nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật mới là một nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và kĩ thuật, phù hợp với định hướng chiến lược của ngành và dựa trên cơ sở phát triển của đơn vị.

Tuỳ theo khả năng và điều kiện của đơn vị, đăng ký các đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở cấp Bộ và cấp Nhà nước.

Mở rộng hợp tác khoa học kĩ thuật trong nước và ngoài nước theo quy định.

Tạo mọi nguồn kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật mới theo đúng quy định.

Quy định cụ thể

Hội đồng khoa học kỹ thuật

Chức năng tư vấn cho giám đốc bệnh viện về:

Kế hoạch hoạt động chung của bệnh viện.

Phương hướng kế hoạch nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Ứng dụng, phát triển kỹ thuật chuyên môn.

Phương hướng, kế hoạch đào tạo cán bộ.

Hợp tác quốc tế, hợp tác trong và ngoài ngành về khoa học - công nghệ, kỹ thuật. - Chỉ đạo tuyến, thông tin, xuất bản tài liệu, tư liệu khoa học kỹ thuật và giáo dục sức khoẻ.

Tổ chức:

Hội đồng gồm từ 5 đến 15 người tuỳ theo số lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, do giám đốc bệnh viện chỉ định hoặc do cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị giới thiệu và bầu phiếu kín.

Chủ tịch hội đồng là phó giám đốc chuyên môn hoặc cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, có uy tín trong đơn vị.

Hội đồng có từ 1 hoặc 2 phó chủ tịch hội đồng, do toàn thể hội đồng bầu phiếu kín.

Thư ký hội đồng là viên chức chuyên trách hay kiêm nhiệm quản lý khoa học - công nghệ và kỹ thuật, thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện.

Hội đồng khoa học kỹ thuật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ hàng quý, họp bất thường do giám đốc bệnh viện yêu cầu.

Kinh phí hoạt động dược chi từ nguồn tài chính được cấp cho hoạt động khoa học-công nghệ và kỹ thuật.

Quản lý, hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và kỹ thuật:

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Thông báo định hướng hoạt động khoa học - công nghệ và kỹ thuật của Nhà nước, chiến lược của Ngành để các khoa, phòng, cán bộ khoa học nghiên cứu và đề xuất nội dung.

Chỉ đạo cán bộ quản lý khoa học - công nghệ thu thập đề cương nghiên cứu theo mẫu quy định.

Lấy ý kiến đóng góp của hội đồng khoa học kỹ thuật về:

Nội dung nghiên cứu, số lượng đề tài.

Nguồn tài chính, cán bộ và thời gian nghiên cứu.

Lựa chọn theo thứ tự ưu tiên.

Tổng hợp ý kiến hội đồng, lựa chọn nội dung ưu tiên nghiên cứu, trình cơ quan quản lý cấp trên.

Lập kế hoạch khoa học - công nghệ và kỹ thuật.

- Trình cơ quan quản lý cấp có thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện

Giám đốc bệnh viện:

Thông báo danh mục các đề tài được duyệt và cấp quản lý.

Giao nhiệm vụ cho các chủ nhiệm đề tài.

Duyệt phân bổ kinh phí.

Ra quyết định điều chỉnh tiến độ nghiên cứu, thay đổi chủ nhiệm đề tài nghiên cứu (nếu có).

Cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học - công nghệ và kỹ thuật:

Giám sát tiến độ, nội dung nghiên cứu.

Dự kiến và trình giám đốc bệnh viện duyệt cấp kinh phí.

Tổng hợp báo cáo tiến độ trình giám đốc bệnh viện.

Phối hợp với kế toán trưởng giám sát chi tiêu tài chính.

Chủ nhiệm đề tài

Chịu trách nhiệm trước giám đốc về: nội dung, tiến độ nghiên cứu; báo cáo định kỳ: lập dự toán tài chính và chi tiêu theo nội dung được duyệt.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả khoa học của đề tài, giao nộp đủ sản phẩm nghiên cứu của đề tài.

Kế toán trưởng

Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài lập dự toán.

Tổng hợp chứng từ: trình giám đốc bệnh viện hàng quý.

Cùng giám đốc bệnh viện ký các hợp đồng kinh tế.

Chịu trách nhiệm về thu, chi, quyết toán tài chính trước giám đốc bệnh viện cơ quan tài chính và cơ quan quản lý khoa học chủ quản cấp trên.

Thống kê và lưu trữ chứng từ từ chính theo luật ngân sách.

Đánh giá nghiệm thu kết qủa nghiên cứu khoa học công nghệ và kỹ thuật

Quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc bệnh viện:

Yêu cầu các chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng kết nghiên cứu, quyết toán tài chính.

Thành lập hội đồng nghiệm thu khoa học kỹ thuật cấp cơ sở: nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức các đề tài cấp cơ sở, nghiệm thu cơ sở các đề tài cấp trên quản lý; đề nghị cấp quản lý nghiệm thu kết quả nghiên cứu

Có biện pháp giải quyết các đề tài không hoàn thành theo kế hoạch.

Chủ nhiệm đề tài

Giao nộp báo cáo tổng kết toàn diện về kết quả nghiên cứu theo quy định.

Giao nộp các sản phẩm do nghiên cứu tạo ra, đúng số lượng, chất lượng

Thống kê các thiết bị được mua bằng kinh phí nghiên cứu.

Nộp quyết toán đã được kế toán trưởng chấp nhận.

Báo cáo trình hội đồng nghiệm thu khoa học kỹ thuật cấp cơ sở

Hoàn chỉnh tài liệu, báo cáo trình hội đồng cấp quản lý nghiệm thu chính thức kết quả khoa học của đề tài.

Họp thanh lý hợp đồng hoặc nghiệm thu tài chính.

Cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học -công nghệ và kỹ thuật

Soạn thảo văn bản các hội đồng nghiệm thu.

Làm thư ký cho các hội đồng.

Đăng ký kết quả nghiên cứu với cơ quan quản lý chuyên trách, xác lập quyền tác giả của cá nhân và nhóm nghiên cứu.

 


Bài xem nhiều nhất

Mười hai điều y đức

Thật thà đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Quy chế công tác khoa dược

Tên thuốc trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp thuốc nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và hoạt động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu; phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Quy chế thường trực bệnh viện

Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Bệnh viện đa khoa hạng III (ba), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Y tá (điều dưỡng) chăm sóc (nhiệm vụ quyền hạn)

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Người bệnh ra viện trong 24 giờ, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh và cho ý kiến hướng dẫn điều trị tiếp.

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sỹ điều trị (nhiệm vụ quyền hạn)

Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đáy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa.

Quy chế chẩn đoán bệnh án và kê đơn

Chỉ định dùng thuốc hàng ngày, tên thuốc ghi rõ ràng đúng danh pháp quy định, thuốc độc bảng A-B, thuốc gây nghiện, kháng sinh phải được đánh số thứ tự để theo dõi.

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh trưởng (nhiệm vụ quyền hạn)

Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Y tá (điều dưỡng) hành chính khoa (nhiệm vụ quyền hạn)

Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để y tá (điều dưỡng) chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

Quy chế vào viện chuyển khoa chuyển viện ra viện

Thực hiện các tủ tục vào viện cho người bệnh, thông báo cho khoa nhận người bệnh biết trước để chuẩn bị điều kiện phục vụ.

Xem theo danh mục