Quy chế họp gia ban bệnh viện


Ngày: 24 - 9 - 2012

Nội dung: Các trưởng khoa, trưởng phòng báo cáo tình hình trong 24 giờ qua. Người chủ trì nhận xét rút kinh nghiệm và thông báo công việc trong ngày.

Quy định chung

Các cuộc họp của bệnh viện không được làm ảnh hưởng đến khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

Họp giao ban bệnh viện hàng ngày được thực hiện không quá 30 phút vào đầu giờ mỗi buổi sáng.

Quy định cụ thể

Họp giao ban hàng ngày

Bệnh viện hạng 3 giao ban toàn bệnh viện:

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Bác sĩ thường trực báo cáo tình hình người bệnh: tử vong (nếu có) vào viện, cấp cứu, diễn biến bất thường của người bệnh và các chăm sóc cấp 1.

Người chủ trì nhận xét, kết luận, rút kinh nghiệm thông báo công việc trong ngày và lưu ý theo dõi những người bệnh chăm sóc cấp 1.

Thàn phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, trưởng phiên thường trực, các bác sĩ và dược sĩ Đại học.

Thời gian: 30 phút đầu giờ làm việc buổi sáng.

Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Bệnh viện hạng I và hạng II, tổ chức giao ban từng khoa trước khi giao ban toàn bệnh viện.

Họp giao ban khoa

Chủ trì: Trưởng khoa.

Nội dụng: Bác sĩ thường trực báo cáo tình hình người bệnh trong 24 giờ qua Người chủ trì nhận xét, rút kinh nghiệm thông báo công việc trong ngày.

Thành phần:  Trưởng khoa, toàn phiên trực, các bác sĩ và y tá (điều dưỡng) trong khoa.

Thời gian: 15 phút đầu giờ làm việc buổi sáng.

Ghi sổ họp: Y tá (điều dưỡng) trưởng khoa

Họp giao ban toàn bệnh viện

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Các trưởng khoa, trưởng phòng báo cáo tình hình trong 24 giờ qua. Người chủ trì nhận xét rút kinh nghiệm và thông báo công việc trong ngày.

Thành phần: Giám đốc, phó Giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng.

Thời gian: 30 phút ngay sau khi họp giao ban khoa.

Ghi sổ họp : Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Họp hàng tuần

Họp y tá (điều dưỡng) trưởng khoa:

Chủ trì: Trưởng phòng y tá (điều dưỡng).

Nội dung:  Kiểm điểm công tác trong tuần và bàn kế hoạch công tác tuần sau.

Thành phần:  Trưởng phòng y tá (điều dưỡng) và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kĩ thuật viên trưởng khoa.

Thời gian: Chiều thứ năm hàng tuần

Ghi sổ họp: Trưởng phòng y tá (điều dưỡng) phân công.

Họp giao ban giám đốc bệnh viện:

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Kiểm điểm công tác tuần qua, bàn kế hoạch công tác trong tuần và những công việc có liên quan tới công tác bệnh viện.

Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc và mời bí thư đảng uỷ dự.

Thời gìan: Chiều thứ Hai hàng tuần, không quá một giờ, Chiều thứ Hai tuần cuối tháng sau khi họp giao ban lãnh đạo sẽ họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện.

Ghi sổ họp: Giám đốc bệnh viện phân công.

Họp Hội đồng người bệnh cấp khoa:

Chủ trì: Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp khoa.

Nội dung: Đóng góp cụ thể về tổ chức, tình hình khám bệnh. chữa bệnh và phục vụ chăm sóc của bệnh viện.

Thành phần: Hội đồng người bệnh cấp khoa, trưởng khoa.

Thời gian: Chiều thứ 6 hàng tuần.

Ghi sổ hợp: Y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.

Họp hàng tháng

Họp toàn khoa, phòng:

Chủ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng.

Nội dung: Kiểm điểm công lác trong tháng và bàn kế hoạch công tác tháng sau.

Thành phần: Các thành viên trong khoa, phòng.

Thời gían: Chiều thứ Sáu của tuần cuối tháng, họp không quá một giờ.

Ghi sổ họp: Y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, viên chức của phòng.

Họp cán bộ chủ chổt toàn bệnh viện:

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Kiểm điểm công tác trong tháng và bàn kế hoạch công tác tháng sau.

Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và mời bí thư đảng uỷ, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên dự.

Thời gian: Chiều thứ Hai của tuần cuối tháng ngay sau khi họp giao ban giám đốc bệnh viện họp không quá một giờ.

Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện:

Chủ trì: Chủ tịch hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

Nội dung: Đóng góp cụ thể về tổ chức, tình hình khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ chăm sóc của bệnh viện.

Thành phần: Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện, giám đốc bệnh viện.

Thời gian: Chiều thứ Sáu tuần cuối tháng

Ghi sổ hợp: Trưởng phòng y tá (điều dưỡng) bệnh viện.

Họp sơ kết 6 tháng

Họp toàn khoa phòng:

Chủ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng.

Nội dung: Sơ kết công tác 6 tháng, bình danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, trưởng khoa, trưởng phòng làm báo cáo gửi lên giám đốc bệnh viện.

Thành phần: Trưởng khoa, trưởng phòng, các thành viên trong khoa, phòng.

Thời gian: Chiều thứ Sáu tuần thứ ba của tháng 6.

Ghi sổ họp: Y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, viên chức của phòng.

Họp cán bộ chủ chốt toàn bệnh viện:

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và bàn kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xét duyệt thi đua.

Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và mời bí thư đảng uỷ, chủ tịch công đoàn bí thư đoàn thanh niên dự.

Thời gian:  Một buổi chiều vào tuần thứ tư của tháng 6.

Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Họp toàn bệnh viện:

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Giám đốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, công bố danh hiệu thi đua, phổ biến kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, phát động thi đua.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt và đại biểu đại diện các thành viên các khoa, phòng và mời bí thư đảng uỷ, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên dự.

Thời gian: Một buổi chiều vào tuần thứ tư của tháng 6

Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Họp tổng kết năm

Họp toàn khoa phòng:

Chỉ trì: Trưởng khoa, trưởng phòng.

Nội dung: Trưởng khoa, trưởng phòng tổng kết công tác trong năm, bình danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch năm sau; trưởng khoa, trưởng phòng làm báo cáo gửi lên giám đốc bệnh viện.

Thành phần: Các thành viên trong khoa, phòng.

Thời gìan: Một buổi chiều vào tuần thứ ba của tháng 12.

Ghi sổ họp: (Y tá điều dưỡng) trưởng khoa, viên chức của phòng.

Họp cán bộ chủ chốt toàn bênh viện:

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Giám đốc nhận định tình hình thực hiện công tác trong năm, xét duyệt danh hiệu thi đua, xây dựng kế hoạch công tác năm sau:

Thành phần: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó trưởng phòng và mời bí thư đảng uỷ, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên dự.

Thứ gian: Một buổi chiều vào tuần thứ tư của tháng 12.

Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Họp toàn bệnh viện:

Chủ trì: Giám đốc bệnh viện.

Nội dung: Giám đốc tổng kết công tác trong năm, công bố danh hiệu thi đua, phổ biến kế hoạch công tác năm sau, phát động thi đua; có thể kết hợp họp đại hội cán bộ công chức, viên chức bệnh viện.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt, đại biểu đại diện các thành viên các khoa, phòng và mời bí thư đảng uỷ, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên dự.

Thời gian:  Một buổi chiều vào tuần thứ tư của tháng 12.

Ghi sổ họp: Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

 


Bài xem nhiều nhất

Mười hai điều y đức

Thật thà đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Quy chế công tác khoa dược

Tên thuốc trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp thuốc nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và hoạt động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu; phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Quy chế thường trực bệnh viện

Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Bệnh viện đa khoa hạng III (ba), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Y tá (điều dưỡng) chăm sóc (nhiệm vụ quyền hạn)

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Người bệnh ra viện trong 24 giờ, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh và cho ý kiến hướng dẫn điều trị tiếp.

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sỹ điều trị (nhiệm vụ quyền hạn)

Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đáy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa.

Quy chế chẩn đoán bệnh án và kê đơn

Chỉ định dùng thuốc hàng ngày, tên thuốc ghi rõ ràng đúng danh pháp quy định, thuốc độc bảng A-B, thuốc gây nghiện, kháng sinh phải được đánh số thứ tự để theo dõi.

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh trưởng (nhiệm vụ quyền hạn)

Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Y tá (điều dưỡng) hành chính khoa (nhiệm vụ quyền hạn)

Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để y tá (điều dưỡng) chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

Quy chế vào viện chuyển khoa chuyển viện ra viện

Thực hiện các tủ tục vào viện cho người bệnh, thông báo cho khoa nhận người bệnh biết trước để chuẩn bị điều kiện phục vụ.

Xem theo danh mục