Nghị định và thông tư dược 2005 - trang 2

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, Ban hành Dược điển Việt Nam, áp dụng dược điển nước ngoài và quốc tế, Bảo đảm sử dụng thuốc an toàn

Thông tư sửa đổi hướng dẫn điều kiện kinh doanh thuốc 2013

Thông tư 2013 sửa đổi thông tư 2007 hướng dẫn điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của luật dược và nghị định 79/2006.

Các hình thức hỗ trợ về thuốc!

Điều 5. Các hình thức hỗ trợ về thuốc!

Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư

Điều 4. Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư!

Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc

Điều 3. Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc!

Giải thích từ ngữ trong nghị định về luật dược

Điều 2. Giải thích từ ngữ trong nghị định về luật dược!

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nghị định về luật dược

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nghị định về luật dược!

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc

Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định Số: 02/2007/TT-BYT.