Nghị định và thông tư dược 2005 - trang 2

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, Ban hành Dược điển Việt Nam, áp dụng dược điển nước ngoài và quốc tế, Bảo đảm sử dụng thuốc an toàn

Thông tư sửa đổi hướng dẫn điều kiện kinh doanh thuốc 2013

Thông tư 2013 sửa đổi thông tư 2007 hướng dẫn điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của luật dược và nghị định 79/2006.

Các hình thức hỗ trợ về thuốc!

Điều 5. Các hình thức hỗ trợ về thuốc!

Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư

Điều 4. Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư!

Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc

Điều 3. Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc!

Giải thích từ ngữ trong nghị định về luật dược

Điều 2. Giải thích từ ngữ trong nghị định về luật dược!

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nghị định về luật dược

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nghị định về luật dược!

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc

Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định Số: 02/2007/TT-BYT.

Bài mới nhất

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành nghị định về luật dược

Trách nhiệm của Bộ Y tế, các bộ khác, ủy ban nhân dân về quản lý dược

Thẩm quyền xác định kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc

Hệ thống tổ chức, hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước về thuốc

Ban hành Dược điển Việt Nam, áp dụng dược điển nước ngoài và quốc tế

Điều kiện kinh doanh, pha chế, sử dụng thuốc phóng xạ

Điều kiện kinh doanh dược phẩm gây nghiện, hướng thần và tiền chất làm thuốc

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Giá trị, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt

Đối tượng, điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất thuốc, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập, bảo quản và kiểm nghiệm

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược

Giá trị, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề dược