Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày: 2014-9-20

By member of dieutri.vn

Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh!

1. Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.

2. Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, chữa bệnh.

3. Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh.