Quy định về thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

Ngày: 2014-9-20

By member of dieutri.vn

Điều 71. Quy định về thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới!

1. Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức thẩm định và cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng lần đầu kỹ thuật, phương pháp mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 69 của Luật này.

2. Giám định Sở Y tế tổ chức thẩm định và cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa bàn quản lý áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới quy định tại khoản 3 Điều 69 của Luật này theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.