Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

20/09/2014 17:54
Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

1. Người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề phải nộp lệ phí.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Bài xem nhiều nhất