Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh

20/09/2014 11:07
Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh!

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.