Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh

20/09/2014 10:54
Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh!

1. Ngân sách nhà nước đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

2. Kinh phí từ nguồn chi trả chi phí sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

3. Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.