Luật khám chữa bệnh (2011) - trang 4

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam, Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh

Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 82. Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề khám chữa bệnh

Điều 83. Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề khám chữa bệnh!

Chế độ đối với người hành nghề khám chữa bệnh

Điều 84!. Chế độ đối với người hành nghề khám chữa bệnh!

Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh

Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh!

Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế

Điều 86. Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế!

Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh

Điều 87. Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh!

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 88. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh!

Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 89. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh!