Luật khám chữa bệnh (2011) - trang 3

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam, Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh

Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 9. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư trong luật khám chữa bệnh

Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư trong luật khám chữa bệnh!

Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế!

Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh

Điều 6. Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh!

Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh!

Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh!

Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh!

Giải thích từ ngữ luật khám chữa bệnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ luật khám chữa bệnh!

Phạm vi điều chỉnh luật khám chữa bệnh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh luật khám chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong trực khám bệnh, chữa bệnh

Điều 67. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong trực khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Điều 68. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định về áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 69. Quy định về áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định về điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

Điều 70. Quy định về điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam!

Quy định về thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

Điều 71. Quy định về thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới!

Quy định về hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

Điều 72. Quy định về hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới!

Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật

Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật!

Thành lập hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh

Điều 74. Thành lập hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh!

Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh

Điều 75. Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh!

Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh!

Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 77. Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh!

Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 78. Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh!

Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh!

Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 80. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh!

Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 81. Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!