Luật khám chữa bệnh (2011) - trang 2

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam, Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong bắt buộc chữa bệnh

Điều 66. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong bắt buộc chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh tử vong

Điều 65. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh tử vong!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh không có người nhận

Điều 64. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong giải quyết đối với người bệnh không có người nhận!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong xử lý chất thải y tế

Điều 63. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong xử lý chất thải y tế!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 62. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa

Điều 61. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa!

Quy định sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú

Điều 60. Quy định sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh

Điều 59. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong điều trị nội trú

Điều 58. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong điều trị nội trú!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong điều trị ngoại trú

Điều 57. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong điều trị ngoại trú!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong hội chẩn khám chữa bệnh

Điều 56. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong hội chẩn khám chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc

Điều 55. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc!

Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 53. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh cấp cứu

Điều 54. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chũa bệnh cấp cứu!

Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 52. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Các tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 51. Các tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 50. Chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 49. Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 48. Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 47. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 45. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 44. Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh

Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh!

Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề khám chữa bệnh

Điều 35. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề khám chữa bệnh!

Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

Điều 34. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh!

Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn khám chữa bệnh

Điều 33. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn khám chữa bệnh!

Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh

Điều 32. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được hành nghề khám chữa bệnh

Điều 31. Quyền được hành nghề khám chữa bệnh!

Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 28. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 27. Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 25. Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Xác nhận quá trình thực hành khám chữa bệnh

Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành khám chữa bệnh!

Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài!

Thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 22. Thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Điều 21. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh!

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Điều 20. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề!

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều 19. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam!

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Nghĩa vụ người bệnh trong luật khám chữa bệnh

Điều 14.15.16. Nghĩa vụ người bệnh trong luật khám chữa bệnh!

Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Điều 13. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi!

Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 12. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 9. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư trong luật khám chữa bệnh

Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư trong luật khám chữa bệnh!

Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế!

Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh

Điều 6. Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh!

Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh!

Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh!

Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh!

Giải thích từ ngữ luật khám chữa bệnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ luật khám chữa bệnh!

Phạm vi điều chỉnh luật khám chữa bệnh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh luật khám chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong trực khám bệnh, chữa bệnh

Điều 67. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong trực khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Điều 68. Quy định chuyên môn kỹ thuật trong kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định về áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 69. Quy định về áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh!

Quy định về điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

Điều 70. Quy định về điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam!

Quy định về thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

Điều 71. Quy định về thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới!

Quy định về hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

Điều 72. Quy định về hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới!

Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật

Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật!

Thành lập hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh

Điều 74. Thành lập hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh!

Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh

Điều 75. Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn khi sai sót chuyên môn khám chữa bệnh!

Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh!

Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 77. Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh!

Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Điều 78. Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh!

Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh!

Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh

Điều 80. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh!

Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 81. Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 82. Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề khám chữa bệnh

Điều 83. Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề khám chữa bệnh!

Chế độ đối với người hành nghề khám chữa bệnh

Điều 84!. Chế độ đối với người hành nghề khám chữa bệnh!

Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh

Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh!

Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế

Điều 86. Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế!

Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh

Điều 87. Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh!

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 88. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh!

Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh

Điều 89. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh!