Luật khám chữa bệnh (2011) - trang 2

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam, Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh

Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh

Điều 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh!

Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề khám chữa bệnh

Điều 35. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề khám chữa bệnh!

Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

Điều 34. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh!

Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn khám chữa bệnh

Điều 33. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn khám chữa bệnh!

Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh

Điều 32. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được hành nghề khám chữa bệnh

Điều 31. Quyền được hành nghề khám chữa bệnh!

Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 28. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 27. Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 25. Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Xác nhận quá trình thực hành khám chữa bệnh

Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành khám chữa bệnh!

Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài!

Thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 22. Thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Điều 21. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh!

Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

Điều 20. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề!

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều 19. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam!

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Nghĩa vụ người bệnh trong luật khám chữa bệnh

Điều 14.15.16. Nghĩa vụ người bệnh trong luật khám chữa bệnh!

Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Điều 13. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi!

Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 12. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh!