Pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2014-09-23 01:30 PM
Điều 50. Pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về pha chế thuốc được phép pha chế thuốc theo đơn cho nhu cầu điều trị của cơ sở theo quy định tại Điều 17 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, điều kiện về pha chế thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.