Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

2014-09-23 08:04 PM
Điều 70. Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc!

1. Các cơ sở kinh doanh thuốc có quyền khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc của cơ quan quản lý nhà nước về dược.

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, cơ quan giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc.