Luật dược 2005 - trang 2

Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y, Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược, Chứng chỉ hành nghề dược, Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

Điều 31. Nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc!

Điều kiện đối với doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

Điều 29. Điều kiện đối với doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc!

Nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc

Điều 28. Nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc!

Quyền của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc

Điều 27. Quyền của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc!

Phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc

Điều 26. Phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc!

Điều kiện chuyên môn của chủ cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc

Điều 25. Điều kiện chuyên môn của chủ cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc!

Cơ sở bán lẻ thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về địa bàn được mở cơ sở bán lẻ thuốc theo các hình thức quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp và tủ thuốc của trạm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế

Cơ sở bán buôn, quyền và nghĩa vụ cơ sở bán buôn thuốc

Điều 21, 22, 23. Cơ sở bán buôn, quyền và nghĩa vụ cơ sở bán buôn thuốc!

Uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu và phạm vi nhập khẩu thuốc

Điều 19, 20. Uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu và phạm vi nhập khẩu thuốc!

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc!

Thuốc pha chế tại nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 17. Thuốc pha chế tại nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc

Điều 16. Nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc!

Quyền của cơ sở sản xuất thuốc

Điều 15. Quyền của cơ sở sản xuất thuốc!

Chứng chỉ và lệ phí hành nghề dược

Điều 13, 14. Chứng chỉ và lệ phí hành nghề dược!

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Điều 12. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc!

Hình thức, điều kiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

Điều 10, 11. Hình thức, điều kiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc!

Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật dược

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật dược!

Hội và hiệp hội về dược

Điều 8 về Hội và hiệp hội về dược là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của dược sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực dược

Thanh tra dược

Điều 7 về Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra dược được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra

Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về dược!

Quản lý nhà nước về giá thuốc

Điều 5. Quản lý nhà nước về giá thuốc!

Dự trữ quốc gia về thuốc

Việc xây dựng, tổ chức, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia về thuốc được thực hiện theo quy định của pháp luật

Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược!

Giải thích từ ngữ trong luật dược

Điều 2. Giải thích từ ngữ trong luật dược!

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật dược

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật dược!