Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế

Ngày: 9/21/2014 10:02:47 AM

By member of dieutri.vn

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế!

1. Phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chính sách, pháp luật về tài chính liên quan đến bảo hiểm y tế.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế.