Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế

9/21/2014 10:27:29 AM

Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.

2. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Bài mới nhất