Quản lý quỹ bảo hiểm y tế

2014-09-21 10:24 AM
Điều 34, Quản lý quỹ bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam

1. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự phân cấp quản lý trong hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế; quyết định nguồn tài chính để bảo đảm việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong trường hợp mất cân đối thu, chi quỹ bảo hiểm y tế.