Luật bảo hiểm y tế 2008 và sửa đổi 2015

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo hiểm y tế, Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế, Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, Cấp thẻ bảo hiểm y tế, Chính sách về bảo hiểm y tế

 • Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây.

 • Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Thanh toán theo định suất là thanh toán theo định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh và mức đóng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Giám định bảo hiểm y tế

  Điều 29, Giám định bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam. Tổ chức bảo hiểm y tế thực hiện việc giám định bảo hiểm y tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định

 • Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Điều 28. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế!

 • Chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế

  Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

 • Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động.

 • Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Việc thỏa thuận về điều kiện thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng quy định tại điểm e khoản 2 Điều này phải bảo đảm không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế.

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế!

 • Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

  Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

 • Mức hưởng bảo hiểm y tế

  Điều 22, Mức hưởng bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam. Chính phủ quy định mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu

 • Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

  Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các khoản 9, 13, 14, 17 và 20 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

 • Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế

  Điều 20. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế!

 • Đổi thẻ bảo hiểm y tế

  Điều 19, Đổi thẻ bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam. Người được đổi thẻ bảo hiểm y tế do thẻ bị rách, nát hoặc hỏng phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí đổi thẻ bảo hiểm y tế

 • Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

  Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

 • Cấp thẻ bảo hiểm y tế

  Điều 17, Cấp thẻ bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế

 • Thẻ bảo hiểm y tế

  Điều 16, Thẻ bảo hiểm y tế, Quy định của luật bảo hiểm y tế Việt Nam

 • Phương thức đóng bảo hiểm y tế

  Điều 15. Phương thức đóng bảo hiểm y tế!

 • Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế

  Điều 14. Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế!

 • Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

  Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng.

 • Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn.