Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế

9/21/2014 10:23:19 AM

Điều 33. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế!

1. Tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế.

3. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

4. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Bài mới nhất