Kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế

9/21/2014 10:04:44 AM

Điều 10. Kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế!

Định kỳ 3 năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm y tế và báo cáo kết quả với Quốc hội.

Trường hợp Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ yêu cầu, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán đột xuất quỹ bảo hiểm y tế.

Bài mới nhất