Luật bảo hiểm y tế 2008 và sửa đổi 2015 - trang 3

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo hiểm y tế, Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế, Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, Cấp thẻ bảo hiểm y tế, Chính sách về bảo hiểm y tế

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng luật bảo hiểm y tế

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng luật bảo hiểm y tế!