Xoắn đỉnh trên hình ảnh điện tâm đồ

6/30/2012 9:08:00 PM

Xoắn đỉnh là thuật ngữ chỉ một loại nhịp nhanh thất có nhiều đặc điểm khác với dạng nhịp nhanh thất thông thường, Đây là trạng thái loạn nhịp trung gian giữa nhịp nhanh thất

Xoắn đỉnh là thuật ngữ chỉ một loại nhịp nhanh thất có nhiều đặc điểm khác với dạng nhịp nhanh thất thông thường.

Đây là trạng thái loạn nhịp trung gian giữa nhịp nhanh thất và rung thất, một số tác giả còn gọi là nhịp nhanh thất đa hình thái.

Xoắn đỉnh trên bệnh nhân bị hội chứng QT dài trên hình ảnh điện tâm đồ

Bài mới nhất