Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại

07/11/2012 18:02

Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại tại khoa cấp cứu hồi sức

Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại tại khoa cấp cứu hồi sức

Phác đồ khi đặt nội khí quản thất bại