Ngoại tâm thu nhĩ: chẩn đoán và điều trị

2016-10-29 04:40 PM

Những nhát ngoại tâm thu như vậy thường xảy ra ở tim bình thường và không bao giờ là cơ sở đầy đủ cho chẩn đoán bệnh tim. Việc tăng nhanh tần số tim bằng bất kỳ cách nào đều xoá bỏ được ngoại tâm thu.

Ngoại tâm thu nhĩ xảy ra khi một ổ ngoại vị ở nhĩ phóng xung trước khi xung động xoang tiếp sau phát ra hoặc do hình thành vòng vào lại. Hình dạng của sóng P thường khác với sóng P cơ sở bình thường của bệnh nhân. Phức bộ thất cũng xảy ra sớm và sau đó là sự nghỉ bù. đó là một khoảng hơi dài hơn khoảng bình thường giữa các nhịp cơ sở. Những nhát ngoại tâm thu như vậy thường xảy ra ở tim bình thường và không bao giờ là cơ sở đầy đủ cho chẩn đoán bệnh tim. Việc tăng nhanh tần số tim bằng bất kỳ cách nào đều xoá bỏ được ngoại tâm thu. Ngoại tâm thu nhĩ sớm có thể gây ra phức bộ dẫn truyền lệch hướng (sớm và hình dạng kỳ dị) hoặc có thể không dẫn truyền được xuống thấp vì thất còn đang ở thời kỳ trơ.