Sóng Delta của hội chứng WPW điện tâm đồ

14/09/2013 18:14
Khoảng thời gian PR ngắn (< 120ms). QRS rộng (> 100ms). Một nét nhỏ chắp nối đến phức bộ QRS (sóng delta).

Kết quả điện tâm đồ đặc trưng trong hội chứng Wolff-Parkinson-White là:

Khoảng thời gian PR ngắn (< 120ms).

QRS rộng (> 100ms).

Một nét nhỏ chắp nối đến phức bộ QRS (sóng delta).

Sóng delta

Sóng delta ưu thế âm (ví dụ: nhìn thấy trong chuyển đạo aVR)