Các chỉ số cơ bản trong rối loạn cân bằng Acid Base

11/6/2012 11:54:43 PM

Các chỉ số cần theo dõi.(Giá trị bình thường) pH = 7,36 - 7,45. PaCO2 = 35 - 45 mmHg. HCO3- = 22 - 27 mmol/l. BE = (-1) đến (+2) mmol/l.

Các chỉ số cần theo dõi.(Giá trị bình thường)

pH  =  7,36 - 7,45.

PaCO2  =  35 - 45 mmHg.

HCO3-   =  22  - 27 mmol/l.

BE   =  (-1)  đến  (+2)  mmol/l.

Thay đổi bệnh lý

Bảng: Thay đổi bệnh lý trong rối loạn thăng bằng kiềm toan.