Chẩn đoán và điều trị - Thông tin y học - Thuốc biệt dược

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008, hiệu lực 2015

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12.

Chi tiết →

Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực và hướng dẫn luật bảo hiểm y tế

Điều 50, 51, 52. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực và hướng dẫn luật bảo hiểm y tế!

Chi tiết →

Xử lý vi phạm bảo hiểm y tế

Điều 49. Xử lý vi phạm bảo hiểm y tế!

Chi tiết →