Ebola Virus Infection

Ngày: 29 - 9 - 2014

Ebola isn’t as contagious as more common viruses like colds, influenza, or measles. It spreads to people by contact with the skin or bodily fluids of an infected animal, like a monkey, chimp, or fruit bat.

Ebola is a rare but deadly virus that causes bleeding inside and outside the body.

As the virus spreads through the body, it damages the immune system and organs. Ultimately, it causes levels of blood-clotting cells to drop. This leads to severe, uncontrollable bleeding.

The disease, also known as Ebola hemorrhagic fever or Ebola virus, kills up to 90% of people who are infected.

Could There Be an Outbreak in the U.S.?

Although movies and books describe major outbreaks of Ebola-like disease in the U.S., they're just fiction. So far serious Ebola cases have only shown up in Central and West Africa.

The CDC says there’s no significant risk of Ebola in the United States.  It has strong safety measures in place for people who have Ebola and are brought to the U.S. for treatment.

Ebola can spread from country to country when people travel. So it is possible for it to reach the U.S. if an infected person travels here. But there are ways to prevent people from coming to U.S. airports with the disease.

Airline crews are trained to spot the symptoms of Ebola in passengers flying from places where the virus is found. Crews are told to quarantine anyone who looks infected.

How Do You Get Ebola?

Ebola isn’t as contagious as more common viruses like colds, influenza, or measles. It spreads to people by contact with the skin or bodily fluids of an infected animal, like a monkey, chimp, or fruit bat. Then it moves from person to person the same way. Those who care for a sick person or bury someone who has died from the disease often get it.

Other ways to get Ebola include touching contaminated needles or surfaces.

You can’t get Ebola from air, water, or food. A person who has Ebola but has no symptoms can’t spread the disease, either.

What Are the Symptoms of Ebola?

Early on, Ebola can feel like the flu or other illnesses. Symptoms show up 2 to 21 days after infection and usually include:

High fever

Headache

Joint and muscle aches

Sore throat

Weakness

Stomach pain

Lack of appetite

As the disease gets worse, it causes bleeding inside the body, as well as from the eyes, ears, and nose.  Some people will vomit or cough upblood, have bloody diarrhea, and get a rash.

How Is Ebola Diagnosed?

Sometimes it's hard to tell if a person has Ebola from the symptoms alone. Doctors may test to rule out other diseases like cholera ormalaria.

Tests of blood and tissues also can diagnose Ebola.

If you have Ebola, you’ll be isolated from the public immediately to prevent the spread.

How Is Ebola Treated?

There’s no cure for Ebola, though researchers are working on it. Treatment includes an experimental serum that destroys infected cells.

Doctors manage the symptoms of Ebola with:

Fluids and electrolytes.

Oxygen.

Blood pressure medication.

Blood transfusions.

Treatment for other infections.

How Can You Prevent Ebola?

There’s no vaccine to prevent Ebola. The best way to avoid catching the disease is by not traveling to areas where the virus is found.

Health care workers can prevent infection by wearing masks, gloves, and goggles whenever they come into contact with people who may have Ebola.

Ebola Facts

There are five types of Ebola virus. Four of them cause the disease in humans.

The Ebola virus first appeared during two 1976 outbreaks in Africa.

Ebola gets its name from the Ebola River, which is near one of the villages in the Democratic Republic of Congo where the disease first appeared.

WebMD


Bài xem nhiều nhất

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Nếu cần khám chữa bệnh, thì những mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết để sử dụng.

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

Một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, tên các loại bệnh và các vấn đề sức khỏe thuờng gặp trong cuộc sống.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.

Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ ho ặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đố i tượng nhận sự tác động của hành động.

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious).

Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ, đó là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi), when (khi).

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ

3000 từ tiếng anh thơ lục bát của Giáo sư Ngô Bảo Châu

What time là hỏi mấy giờ, Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim, Gặp ông ta dịch see him, Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi, Mountain là núi, hill đồi, Valley thung lũng, cây sồi oak tree, Tiền xin đóng học school fee.

Động từ tiếng Anh (V ing, V ed) dùng làm tính từ

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đố i tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám nha khoa

Nếu cần đến gặp bác sỹ răng hàm mặt, thì một số mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết.

Xem theo danh mục